Privacy Statement

Certitudo Bewindvoering doet rechtstreeks zaken met haar cliënten. Dat wil zeggen dat het contact dat u – als cliënt of potentiële cliënt – met de Certitudo Bewindvoering heeft, voornamelijk via de telefoon, post of via internet verloopt. Nieuwe technologische ontwikkelingen zorgen ervoor dat wij de informatie die wij van u ontvangen, beter kunnen stroomlijnen om u sneller en beter van dienst te zijn. Wanneer u onze site bezoekt en gebruik maakt van de mogelijkheden die deze biedt, dan vertrouwt u ons in sommige gevallen persoonlijke informatie toe. Deze privacyverklaring geeft u inzicht in de wijze waarop wij met deze informatie omgaan. Met het oog op nieuwe ontwikkelingen, nieuwe producten en diensten en/of wet en regelgeving kan de tekst van de website en deze privacyverklaring door ons worden aangepast. Wij raden u daarom aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen omdat het mogelijk is dat hierin wijzigingen worden aangebracht. Op de dienstverlening, waaronder deze website, is steeds de meest recente tekst van de privacyverklaring van toepassing. Indien u na publicatie van de wijzigingen in de privacyverklaring hiertegen geen bezwaar maakt, dan aanvaardt u daarmee het gewijzigde privacybeleid.

Bescherming van persoonsgegevens

Certitudo Bewindvoering respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar klanten. Bij de uitvoering van haar activiteiten is de bescherming van persoonsgegevens voor Certitudo Bewindvoering dan ook zeer belangrijk. Persoonsgegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Certitudo Bewindvoering verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. De door Certitudo Bewindvoering gevoerde persoonsgegevensverwerking is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag (www.cbpweb.nl). Waar in deze Privacyverklaring wordt gesproken van uw persoonsgegevens en privacy, zijn daaronder begrepen de persoonsgegevens en de privacy van degene die u vertegenwoordigt als bewindvoerder of budgetbeheerder. Wanneer u Certitudo Bewindvoering verzoekt in overeenstemming met de bepalingen uit een beheersovereenkomst het financiële beheer te voeren, kan Certitudo Bewindvoering gegevens van u en van degene die u vertegenwoordigt als bewindvoerder of Budgetbeheerder verwerken. Het spreekt voor zich dat Certitudo Bewindvoering in het kader van deze verwerkingen uw privacy waarborgt en respecteert door van de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit betekent onder andere dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden als uiteengezet in deze Privacy Verklaring, uw persoonsgegevens door Certitudo Bewindvoering beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Certitudo Bewindvoering zal uw gegevens nooit doorverkopen of op andere wijze gegevens verstrekken aan derden, behalve indien de Certitudo Bewindvoering hier wettelijk toe verplicht wordt of derden worden ingeschakeld in het kader van de uitvoering van de verplichtingen jegens u.

Gegevensverwerking

Certitudo Bewindvoering verzamelt en verwerkt informatie van u en degene die u uit hoofde van uw bewindvoerder of Budgetbeheerderschap vertegenwoordigt met als doel het verbeteren van haar dienstverlening en bedrijfsvoering; Wanneer u persoonsgegevens aan ons verstrekt, dan stemt u in met het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens in overeenkomst met dit Privacy Statement.

Inzage, correctie en verwijderen persoonsgegevens

Uiteraard hebt u de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken kunt u een schriftelijk verzoek daartoe indienen. Uw verzoek kunt u richten aan Certitudo Bewindvoering BV, Postbus 105 7740 AC Coevorden.

Wijziging Privacy Statement

Certitudo Bewindvoering behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring. Van iedere wijziging zult u schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

Cookies

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje met gegevens, dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Certitudo Bewindvoering maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om het gebruik van de website voor u gemakkelijker te maken. Daarnaast maakt Certitudo Bewindvoering gebruik van een permanente cookie. Aan de hand van dit cookie kan onze website, de volgende keer dat u op de onze site langskomt, u herkennen. Met behulp van dit cookie kan de site speciaal op u worden ingesteld; een hulpmiddel om het gebruik van de site voor u nog aangenamer te maken. Indien u geen prijs stelt op dit gebruik van cookies, kunt u in uw browser het gebruik van cookies uitzetten. U kunt dan nog steeds de meeste onderdelen van onze website bezoeken.